KeyGlockVEVO
KeyGlockVEVO
  • 78
  • 188
  • 80
  • Joined


Video
Key Glock - Son Of A Gun (Official Video)
Key Glock - Son Of A Gun (Official Video)
2 months ago
Listen to the single "Son Of A Gun". Out now! Stream: empire.ffm.to/sonofagun.oyd #KeyGlock #SonOfAGun #PRE Official music video by Key Glock performing "Son Of A Gun" © 2020 Paper Route EMPIRE vevo.ly/73fhsd
Key Glock - Rich Blessed N Savage (Official Video)
Key Glock - Rich Blessed N Savage (Official Video)
2 months ago
Listen to the album "Son Of A Gun". Out now! Stream: empire.ffm.to/sonofagun #KeyGlock #SonOfAGun #PRE Official audio by Key Glock from the album "Son Of A Gun" © 2020 Paper Route EMPIRE vevo.ly/BqtlcS
Key Glock - Son Of A Gun (Audio)
Key Glock - Son Of A Gun (Audio)
2 months ago
Listen to the album "Son Of A Gun". Out now! Stream: empire.ffm.to/sonofagun #KeyGlock #SonOfAGun #PRE Official audio by Key Glock from the album "Son Of A Gun" © 2020 Paper Route EMPIRE vevo.ly/7XvKys
Key Glock - Igloo (Audio)
Key Glock - Igloo (Audio)
2 months ago
Listen to the album "Son Of A Gun". Out now! Stream: empire.ffm.to/sonofagun #KeyGlock #SonOfAGun #PRE Official audio by Key Glock from the album "Son Of A Gun" © 2020 Paper Route EMPIRE vevo.ly/mpm0pY
Key Glock - Cops N Robbers (Audio)
Key Glock - Cops N Robbers (Audio)
2 months ago
Listen to the album "Son Of A Gun". Out now! Stream: empire.ffm.to/sonofagun #KeyGlock #SonOfAGun #PRE Official audio by Key Glock from the album "Son Of A Gun" © 2020 Paper Route EMPIRE vevo.ly/zL5H79
Key Glock - I Know (Audio)
Key Glock - I Know (Audio)
2 months ago
Listen to the album "Son Of A Gun". Out now! Stream: empire.ffm.to/sonofagun #KeyGlock #SonOfAGun #PRE Official audio by Key Glock from the album "Son Of A Gun" © 2020 Paper Route EMPIRE vevo.ly/BnTLnJ
Key Glock - Money Talk (Audio)
Key Glock - Money Talk (Audio)
2 months ago
Listen to the album "Son Of A Gun". Out now! Stream: empire.ffm.to/sonofagun #KeyGlock #SonOfAGun #PRE Official audio by Key Glock from the album "Son Of A Gun" © 2020 Paper Route EMPIRE vevo.ly/P1u2x7
Key Glock - I Can Tell (Audio)
Key Glock - I Can Tell (Audio)
2 months ago
Listen to the album "Son Of A Gun". Out now! Stream: empire.ffm.to/sonofagun #KeyGlock #SonOfAGun #PRE Official audio by Key Glock from the album "Son Of A Gun" © 2020 Paper Route EMPIRE vevo.ly/BfujqM
Key Glock - Gucci Sweatsuit (Audio)
Key Glock - Gucci Sweatsuit (Audio)
2 months ago
Listen to the album "Son Of A Gun". Out now! Stream: empire.ffm.to/sonofagun #KeyGlock #SonOfAGun #PRE Official audio by Key Glock from the album "Son Of A Gun" © 2020 Paper Route EMPIRE vevo.ly/VBVUgo
Key Glock - One Day (Audio)
Key Glock - One Day (Audio)
2 months ago
Listen to the album "Son Of A Gun". Out now! Stream: empire.ffm.to/sonofagun #KeyGlock #SonOfAGun #PRE Official audio by Key Glock from the album "Son Of A Gun" © 2020 Paper Route EMPIRE vevo.ly/E36GFE
Key Glock - Flexxxin (Audio)
Key Glock - Flexxxin (Audio)
2 months ago
Listen to the album "Son Of A Gun". Out now! Stream: empire.ffm.to/sonofagun #KeyGlock #SonOfAGun #PRE Official audio by Key Glock from the album "Son Of A Gun" © 2020 Paper Route EMPIRE vevo.ly/WTz20d
Key Glock - Rich Blessed N Savage (Audio)
Key Glock - Rich Blessed N Savage (Audio)
2 months ago
Listen to the album "Son Of A Gun". Out now! Stream: empire.ffm.to/sonofagun #KeyGlock #SonOfAGun #PRE Official audio by Key Glock from the album "Son Of A Gun" © 2020 Paper Route EMPIRE vevo.ly/9itjws
Key Glock - FYTB (Audio)
Key Glock - FYTB (Audio)
2 months ago
Listen to the album "Son Of A Gun". Out now! Stream: empire.ffm.to/sonofagun #KeyGlock #SonOfAGun #PRE Official audio by Key Glock from the album "Son Of A Gun" © 2020 Paper Route EMPIRE vevo.ly/mex6Xn
Key Glock - Go Get It (Audio)
Key Glock - Go Get It (Audio)
2 months ago
Listen to the album "Son Of A Gun". Out now! Stream: empire.ffm.to/sonofagun #KeyGlock #SonOfAGun #PRE Official audio by Key Glock from the album "Son Of A Gun" © 2020 Paper Route EMPIRE vevo.ly/eRTSxO
Key Glock - Cream (Audio)
Key Glock - Cream (Audio)
2 months ago
Listen to the album "Son Of A Gun". Out now! Stream: empire.ffm.to/sonofagun #KeyGlock #SonOfAGun #PRE Official audio by Key Glock from the album "Son Of A Gun" © 2020 Paper Route EMPIRE vevo.ly/rfjRTC
Key Glock - Kill Switch (Audio)
Key Glock - Kill Switch (Audio)
2 months ago
Listen to the album "Son Of A Gun". Out now! Stream: empire.ffm.to/sonofagun #KeyGlock #SonOfAGun #PRE Official audio by Key Glock from the album "Son Of A Gun" © 2020 Paper Route EMPIRE vevo.ly/BICB9g
Key Glock - Nothing to Something (Audio)
Key Glock - Nothing to Something (Audio)
3 months ago
Listen to the single "Nothing to Something". Out now! #KeyGlock #NothingToSomething #PRE Official audio by Key Glock performing "Nothing to Something" (Audio) © 2020 Paper Route EMPIRE vevo.ly/RQV9On
Key Glock - 2 Much (Audio)
Key Glock - 2 Much (Audio)
3 months ago
Listen to the single "2 Much". Out now! #KeyGlock #2Much #PRE Official audio by Key Glock performing "2 Much" © 2020 Paper Route EMPIRE vevo.ly/NNfw8Y
Key Glock - 1997 (Official Video)
Key Glock - 1997 (Official Video)
6 months ago
Listen to the album "Yellow Tape". Out now! Stream: Empire.lnk.to/Yellow_TapeYo #KeyGlock #YellowTape #1997 Official music video by Key Glock performing "1997" (Official Video) © 2020 vevo.ly/rQuNng
Key Glock - Fuck All Dat (Audio)
Key Glock - Fuck All Dat (Audio)
6 months ago
From the album "Yellow Tape". Out now! Stream: Empire.lnk.to/Yellow_TapeYo #KeyGlock #YellowTape #PaperRouteEMPIRE Official audio by Key Glock from the album "Yellow Tape" © 2020 Paper Route EMPIRE vevo.ly/oM11aN
Key Glock - Crash (Audio)
Key Glock - Crash (Audio)
6 months ago
From the album "Yellow Tape". Out now! Stream: Empire.lnk.to/Yellow_TapeYo #KeyGlock #YellowTape #PaperRouteEMPIRE Official audio by Key Glock from the album "Yellow Tape" © 2020 Paper Route EMPIRE vevo.ly/gWYqBg
Key Glock - Dough (Audio)
Key Glock - Dough (Audio)
6 months ago
From the album "Yellow Tape". Out now! Stream: Empire.lnk.to/Yellow_TapeYo #KeyGlock #YellowTape #PaperRouteEMPIRE Official audio by Key Glock from the album "Yellow Tape" © 2020 Paper Route EMPIRE vevo.ly/WzQCgF
Key Glock - 1997 (Audio)
Key Glock - 1997 (Audio)
6 months ago
From the album "Yellow Tape". Out now! Stream: Empire.lnk.to/Yellow_TapeYo #KeyGlock #YellowTape #PaperRouteEMPIRE Official audio by Key Glock from the album "Yellow Tape" © 2020 Paper Route EMPIRE vevo.ly/5RGvp4
Key Glock - Flyest Highest Coolest Smoothest (Audio)
Key Glock - Flyest Highest Coolest Smoothest (Audio)
6 months ago
From the album "Yellow Tape". Out now! Stream: Empire.lnk.to/Yellow_TapeYo #KeyGlock #YellowTape #PaperRouteEMPIRE Official audio by Key Glock from the album "Yellow Tape" © 2020 Paper Route EMPIRE vevo.ly/sCRwHy
Key Glock - 1 of 1 (Audio)
Key Glock - 1 of 1 (Audio)
6 months ago
From the album "Yellow Tape". Out now! Stream: Empire.lnk.to/Yellow_TapeYo #KeyGlock #YellowTape #PaperRouteEMPIRE Official audio by Key Glock from the album "Yellow Tape" © 2020 Paper Route EMPIRE vevo.ly/RikxgZ
Key Glock - Loaded (Audio)
Key Glock - Loaded (Audio)
6 months ago
From the album "Yellow Tape". Out now! Stream: Empire.lnk.to/Yellow_TapeYo #KeyGlock #YellowTape #PaperRouteEMPIRE Official audio by Key Glock from the album "Yellow Tape" © 2020 Paper Route EMPIRE vevo.ly/mfqSkT
Key Glock - Stop Playin (Audio)
Key Glock - Stop Playin (Audio)
6 months ago
From the album "Yellow Tape". Out now! Stream: Empire.lnk.to/Yellow_TapeYo #KeyGlock #YellowTape #PaperRouteEMPIRE Official audio by Key Glock from the album "Yellow Tape" © 2020 Paper Route EMPIRE vevo.ly/NZnnPU
Key Glock - Word on the Streets (Audio)
Key Glock - Word on the Streets (Audio)
6 months ago
From the album "Yellow Tape". Out now! Stream: Empire.lnk.to/Yellow_TapeYo #KeyGlock #YellowTape #PaperRouteEMPIRE Official audio by Key Glock from the album "Yellow Tape" © 2020 Paper Route EMPIRE vevo.ly/mLNR1F
Key Glock - Ooh (Audio)
Key Glock - Ooh (Audio)
6 months ago
From the album "Yellow Tape". Out now! Stream: Empire.lnk.to/Yellow_TapeYo #KeyGlock #YellowTape #PaperRouteEMPIRE Official audio by Key Glock from the album "Yellow Tape" © 2020 Paper Route EMPIRE vevo.ly/PfA2j2
Key Glock - What Goes Around Comes Around (Audio)
Key Glock - What Goes Around Comes Around (Audio)
6 months ago
From the album "Yellow Tape". Out now! Stream: Empire.lnk.to/Yellow_TapeYo #KeyGlock #YellowTape #PaperRouteEMPIRE Official audio by Key Glock from the album "Yellow Tape" © 2020 Paper Route EMPIRE vevo.ly/AQv1ek
Key Glock - Amen (Audio)
Key Glock - Amen (Audio)
6 months ago
From the album "Yellow Tape". Out now! Stream: Empire.lnk.to/Yellow_TapeYo #KeyGlock #YellowTape #PaperRouteEMPIRE Official audio by Key Glock from the album "Yellow Tape" © 2020 Paper Route EMPIRE vevo.ly/tTEyA7
Key Glock - Biig Boyy! (Audio)
Key Glock - Biig Boyy! (Audio)
6 months ago
From the album "Yellow Tape". Out now! Stream: Empire.lnk.to/Yellow_TapeYo #KeyGlock #YellowTape #PaperRouteEMPIRE Official audio by Key Glock from the album "Yellow Tape" © 2020 Paper Route EMPIRE vevo.ly/lxFjEO
Key Glock - I'm Just Sayin (Official Video)
Key Glock - I'm Just Sayin (Official Video)
6 months ago
Listen to the single “I’m Just Sayin”. Out now! Stream: Empire.lnk.to/IJSYo #KeyGlock #ImJustSayin #PaperRouteEMPIRE Official music video by Key Glock performing "I'm Just Sayin" (Official Video) © 2020 Paper Route EMPIRE vevo.ly/1iArPA
Key Glock - Mr. Glock (Official Video)
Key Glock - Mr. Glock (Official Video)
6 months ago
Listen to the single "Mr. Glock". Out now! Stream: Empire.lnk.to/MrGlockYo #KeyGlock #MrGlock #PaperRouteEMPIRE Official music video by Key Glock performing "Mr. Glock" (Official Video) © 2020 Paper Route EMPIRE vevo.ly/33kSe7
Key Glock - Look At They Face (Official Video)
Key Glock - Look At They Face (Official Video)
7 months ago
Listen to the single "Look At They Face". Out now! Stream: Empire.lnk.to/LATFYo #KeyGlock #LookAtTheyFace #PaperRouteEMPIRE Official music video by Key Glock performing "Look At They Face" (Official Video) © 2020 Paper Route EMPIRE vevo.ly/cqjPWE
Key Glock - Look At They Face (Audio)
Key Glock - Look At They Face (Audio)
7 months ago
Listen to the single "Look At They Face". Out now! Stream: Empire.lnk.to/LATFYo #KeyGlock #LookAtTheyFace #PaperRouteEMPIRE Official Audio by Key Glock performing "Look At They Face" (Audio) © 2020 Paper Route EMPIRE vevo.ly/723lVk
Key Glock - Like Key (Official Video)
Key Glock - Like Key (Official Video)
10 months ago
From the album "Dum and Dummer". Out now! Stream: Empire.lnk.to/dummerYo #KeyGlock #LikeKey #PaperRouteEMPIRE Official Music Video by Key Glock performing "Like Key" © 2019 Paper Route EMPIRE vevo.ly/M3MSrA
Key Glock - Monster (Official Video)
Key Glock - Monster (Official Video)
11 months ago
From the album "Dum and Dummer". Out now! Stream: empire.lnk.to/dummerYo #KeyGlock #DumAndDummer #PaperRouteEmpire Official Music Video by Key Glock performing Monster © 2019 Paper Route Empire vevo.ly/zy62Mg
Key Glock - WYD (Official Video)
Key Glock - WYD (Official Video)
Year ago
Music video by Key Glock performing WYD (Official Video). 2019 Paper Route Empire vevo.ly/LShJ5j
Key Glock - Yea!! (Official Video)
Key Glock - Yea!! (Official Video)
Year ago
Download the album, "GLOCKOMA". Out Now. Stream: EMPIRE.lnk.to/GlockomaYo Official music video by Key Glock performing Yea!!. © 2019 Paper Route Empire vevo.ly/GHE6F9
Key Glock - Dope (Official Video)
Key Glock - Dope (Official Video)
Year ago
Download the album "Glockoma". Out now! Stream: Empire.lnk.to/Glockoma Music video by Key Glock performing Dope. 2018 Paper Route Empire vevo.ly/co4JIh
Key Glock - Since 6ix (Official Video)
Key Glock - Since 6ix (Official Video)
Year ago
Download the album, "Glockoma". Out Now. Stream: EMPIRE.lnk.to/GlockomaYo Official music video by Key Glock performing Since 6ix. © 2018 Paper Route Empire vevo.ly/Gwj2qI
Key Glock - Live In Naptown
Key Glock - Live In Naptown
Year ago
Download the album, "Glockoma". Out Now. Stream: EMPIRE.lnk.to/GlockomaYo Official video by Key Glock - Live In Naptown. © 2018 Paper Route Empire vevo.ly/mDvpoj
Key Glock - Life Is Great (Official Audio)
Key Glock - Life Is Great (Official Audio)
Year ago
Download the album, "Glockoma". Out Now. Stream: EMPIRE.lnk.to/GlockomaYo Music video by Key Glock performing Life Is Great (Audio). 2018 Paper Route Empire #KeyGlock #LifeIsGreat #Vevo
Key Glock - Clowns (Official Audio)
Key Glock - Clowns (Official Audio)
Year ago
Download the album, "Glockoma". Out Now. Stream: EMPIRE.lnk.to/GlockomaYo Music video by Key Glock performing Clowns (Audio). 2018 Paper Route Empire #KeyGlock #Clowns #Vevo
Key Glock - Prime (Audio)
Key Glock - Prime (Audio)
Year ago
Download the album, "Glockoma". Out Now. Stream: EMPIRE.lnk.to/GlockomaYo Music video by Key Glock performing Prime (Audio). 2018 Paper Route Empire vevo.ly/XKVsPt
Key Glock - Dope (Official Audio)
Key Glock - Dope (Official Audio)
Year ago
Download the album, "Glockoma". Out Now. Stream: EMPIRE.lnk.to/GlockomaYo Music video by Key Glock performing Dope (Audio). 2018 Paper Route Empire #keyGlock #Dope #Vevo
Key Glock - Talk My Shit (Audio)
Key Glock - Talk My Shit (Audio)
Year ago
Download the album, "Glockoma". Out Now. Stream: EMPIRE.lnk.to/GlockomaYo Music video by Key Glock performing Talk My Shit (Audio). 2018 Paper Route Empire vevo.ly/In9e6X
Key Glock - Once Upon a Time (Audio)
Key Glock - Once Upon a Time (Audio)
Year ago
Download the album, "Glockoma". Out Now. Stream: EMPIRE.lnk.to/GlockomaYo Music video by Key Glock performing Once Upon a Time (Audio). 2018 Paper Route Empire vevo.ly/OR51pB
Key Glock - Bottom of the Pot (Official Audio)
Key Glock - Bottom of the Pot (Official Audio)
Year ago
Download the album, "Glockoma". Out Now. Stream: EMPIRE.lnk.to/GlockomaYo Music video by Key Glock performing Bottom of the Pot (Audio). 2018 Paper Route Empire #KeyGlock #BottomofthePot #Vevo
Key Glock - Maybach (Official Audio)
Key Glock - Maybach (Official Audio)
Year ago
Download the album, "Glockoma". Out Now. Stream: EMPIRE.lnk.to/GlockomaYo Music video by Key Glock performing Maybach (Audio). 2018 Paper Route Empire #KeyGlock #Maybach #Vevo
Key Glock - Crazy (Audio)
Key Glock - Crazy (Audio)
Year ago
Download the album, "Glockoma". Out Now. Stream: EMPIRE.lnk.to/GlockomaYo Music video by Key Glock performing Crazy (Audio). 2018 Paper Route Empire vevo.ly/IxckAm
Key Glock - Gang Shit No Lame Shit (Official Audio)
Key Glock - Gang Shit No Lame Shit (Official Audio)
Year ago
Download the album, "Glockoma". Out Now. Stream: EMPIRE.lnk.to/GlockomaYo Music video by Key Glock performing Gang Shit No Lame Shit (Audio). 2018 Paper Route Empire #KeyGlock #GangShitNoLameShit #Vevo
Key Glock - Blessed (Audio)
Key Glock - Blessed (Audio)
Year ago
Download the album, "Glockoma". Out Now. Stream: EMPIRE.lnk.to/GlockomaYo Music video by Key Glock performing Blessed (Audio). 2018 Paper Route Empire vevo.ly/eXlBKu
Key Glock - Walking Ticket (Official Audio)
Key Glock - Walking Ticket (Official Audio)
Year ago
Download the album, "Glockoma". Out Now. Stream: EMPIRE.lnk.to/GlockomaYo Music video by Key Glock performing Walking Ticket (Audio). 2018 Paper Route Empire #KeyGlock #WalkingTicket #Vevo
Key Glock - Since 6ix (Official Audio)
Key Glock - Since 6ix (Official Audio)
Year ago
Download the album, "Glockoma". Out Now. Stream: EMPIRE.lnk.to/GlockomaYo Music video by Key Glock performing Since 6ix (Audio). 2018 Paper Route Empire #KeyGlock #Since6ix #Vevo
Key Glock - Yea!! (Official Audio)
Key Glock - Yea!! (Official Audio)
Year ago
Download the album, "Glockoma". Out Now. Stream: EMPIRE.lnk.to/GlockomaYo Download the single: EMPIRE.lnk.to/YeaYo Music video by Key Glock performing Yea!! (Audio). © 2018 Paper Route Empire #KeyGlock #Yea!! #Vevo
Key Glock - Big Glock (Official Video)
Key Glock - Big Glock (Official Video)
2 years ago
Download the album, "Glockoma". Out Now. Stream: EMPIRE.lnk.to/GlockomaYo Music video by Key Glock performing Big Glock (Official Video). © 2018 Paper Route Empire vevo.ly/S0gCgG
Key Glock - Who Run It Freestyle (Audio)
Key Glock - Who Run It Freestyle (Audio)
2 years ago
Music video by Key Glock performing Who Run It Freestyle (Audio). 2018 Paper Route Empire vevo.ly/7FcLqM
Key Glock - Racks Today (Bonus Track) (Audio)
Key Glock - Racks Today (Bonus Track) (Audio)
2 years ago
Music video by Key Glock performing Racks Today (Bonus Track) (Audio). 2018 Paper Route Empire / Key Glock vevo.ly/3zoCpw
Key Glock - Shun Kemp (Audio)
Key Glock - Shun Kemp (Audio)
2 years ago
Music video by Key Glock performing Shun Kemp (Audio). 2018 Paper Route Empire / Key Glock vevo.ly/Aj4f7L
Key Glock - Big Glock (Audio)
Key Glock - Big Glock (Audio)
2 years ago
Music video by Key Glock performing Big Glock (Audio). 2018 Paper Route Empire / Key Glock vevo.ly/v1s9kz
Key Glock - Russian Cream (Official Audio)
Key Glock - Russian Cream (Official Audio)
2 years ago
Music video by Key Glock performing Russian Cream (Audio). 2018 Paper Route Empire / Key Glock #KeyGlock #RussianCream #Vevo
Key Glock - How I Live (Audio)
Key Glock - How I Live (Audio)
2 years ago
Music video by Key Glock performing How I Live (Audio). 2018 Paper Route Empire / Key Glock vevo.ly/eWPFJs
Key Glock - Hot (Audio)
Key Glock - Hot (Audio)
2 years ago
Music video by Key Glock performing Hot (Audio). 2018 Paper Route Empire / Key Glock vevo.ly/MW7Rkl
Key Glock - That's Nothing (Audio)
Key Glock - That's Nothing (Audio)
2 years ago
Music video by Key Glock performing That's Nothing (Audio). 2018 Paper Route Empire / Key Glock vevo.ly/wNkxEA
Key Glock - Nono (Audio)
Key Glock - Nono (Audio)
2 years ago
Music video by Key Glock performing Nono (Audio). 2018 Paper Route Empire / Key Glock vevo.ly/B69Xns
Key Glock - Count Up (Audio)
Key Glock - Count Up (Audio)
2 years ago
Music video by Key Glock performing Count Up (Audio). 2018 Paper Route Empire / Key Glock vevo.ly/iuvdJT
Key Glock - Ya Know (Audio)
Key Glock - Ya Know (Audio)
2 years ago
Music video by Key Glock performing Ya Know (Audio). 2018 Paper Route Empire / Key Glock vevo.ly/URIO1q
Key Glock - No Cap (Audio)
Key Glock - No Cap (Audio)
2 years ago
Music video by Key Glock performing No Cap (Audio). 2018 Paper Route Empire / Key Glock vevo.ly/1uzANK
Key Glock - Ball (Audio)
Key Glock - Ball (Audio)
2 years ago
Music video by Key Glock performing Ball (Audio). 2018 Paper Route Empire / Key Glock vevo.ly/13NR77
Key Glock - All I Kno Is Trap (Audio)
Key Glock - All I Kno Is Trap (Audio)
2 years ago
Music video by Key Glock performing All I Kno Is Trap (Audio). 2018 Paper Route Empire / Key Glock vevo.ly/HIXa0v
Key Glock - Cocky (Official Audio)
Key Glock - Cocky (Official Audio)
2 years ago
Music video by Key Glock performing Cocky (Audio). 2018 Paper Route Empire / Key Glock #KeyGlock #Cocky #Vevo
Key Glock - Feeling Myself (Audio)
Key Glock - Feeling Myself (Audio)
2 years ago
Music video by Key Glock performing Feeling Myself (Audio). 2018 Paper Route Empire / Key Glock vevo.ly/ZLMjZv
Key Glock - Bad to the Bone (Audio)
Key Glock - Bad to the Bone (Audio)
2 years ago
Music video by Key Glock performing Bad to the Bone (Audio). 2018 Paper Route Empire / Key Glock vevo.ly/0PEEVm
Key Glock - All I Know Is Trap (Official Video)
Key Glock - All I Know Is Trap (Official Video)
2 years ago
Glock Bond iTunes: itunes.apple.com/us/album/glock-bond/1339428609?uo=4&at=1001l3Iq&ct=888915545256&app=itunes Spotify: open.spotify.com/album/1J4REuUZfX1OjjQhi9whzA Google Play: play.google.com/store/music/album/Key_Glock_Glock_Bond?id=Bnf5p7nnmyauyws73jpid5d3yne&PAffiliateID=1101l3z7&PCamRefID=888915545256 Music video by Key Glock performing All I Know Is Trap. 2018 Paper Route Empire / Key Glock #KeyGlock #AllIKnowIsTrap #Vevo
Key Glock - On My Soul (Official Video)
Key Glock - On My Soul (Official Video)
2 years ago
Music video by Key Glock performing On My Soul. 2017 Paper Route Empire / Key Glock vevo.ly/SWx3RC #KeyGlock #OnMySoul #Vevo
Key Glock - Everyday (Official Video)
Key Glock - Everyday (Official Video)
2 years ago
Glock Season iTunes: itunes.apple.com/us/album/glock-season/id1248113612?uo=4&at=1001l3Iq&ct=888915403402&app=itunes Spotify: open.spotify.com/album/2kb0RKXJia7VncmOc06wtF Music video by Key Glock performing Everyday. 2017 Paper Route Empire / Key Glock vevo.ly/gYYgyR #KeyGlock #Everyday #Vevo
emma megqan
emma megqan - 2 hours ago
What’s up budd🔥 ⛽️ Get plugged in today real and reliable long term regular plug of top grade marijuana strains ,GUNS,wax,oill and cartridges .Discreet shipping and prompt deliveries worldwide ..would you like to see the menu?? snapchat:thedark_shop Phone number: +1 (508) 812-0589
Quinlan Andrews
Quinlan Andrews - 2 hours ago
"Since I was 6 ive been wit it"
Josiah Hughes
Josiah Hughes - 5 hours ago
You
Josiah Hughes
Josiah Hughes - 5 hours ago
You do nothing wrong
eylon951
eylon951 - 5 hours ago
what this mean since 6ix ?
eylon951
eylon951 - 5 hours ago
came here for I feel like 3 6 where the bud at respect
eylon951
eylon951 - 5 hours ago
alright sample bounce new orleans
Teal [GD]
Teal [GD] - 9 hours ago
This song randomly popped up on my spotify playlist a year ago and i feel like i was the first one who ever heard of him xD
venittia Howard
venittia Howard - 11 hours ago
🔥🔥🔥
Jacobi Hunter
Jacobi Hunter - 12 hours ago
You no he is the best
Jerry Louise
Jerry Louise - 16 hours ago
I leave my all works when its time to listen Key Glock Audio If u want to get viral on Instagram ,then try *IG ROCKET DOT COM*to get likes
Jerry Louise
Jerry Louise - 16 hours ago
Key Glocks Audio is really amazing Are u Crazy about *IG ROCKET DOT COM*to get likes?
Jerry Louise
Jerry Louise - 16 hours ago
Everyone wants to see Key Glock on every channel Are u using*IG ROCKET DOT COM*to get real followers and likes?
Jerry Louise
Jerry Louise - 16 hours ago
Key Glock always brings a new idea for everyone Its my wish to work on Instagram through *IG ROCKET DOT COM*
Ted Flores
Ted Flores - 20 hours ago
You mean he sounds like a goat
Dr. Senku
Dr. Senku - Day ago
0:44-0:45 😂😂😂
Shakquan Carter
Shakquan Carter - Day ago
Pure concentrated Glock !
teee dizzle_
teee dizzle_ - Day ago
The Goaty Himself
thaplaya46
thaplaya46 - Day ago
that beat 🔥🔥🔥
Braylon Howard
Braylon Howard - Day ago
2MILL GLIZZZOCKKK
Adekz zz
Adekz zz - Day ago
I made a fortnite montage on this song go check it out on my channel 🔥
Reesy Lee
Reesy Lee - Day ago
I still play this song faithfully.
Reesy Lee
Reesy Lee - Day ago
I’m so glad I discovered Key Glock because he’s really dope asf. He’s so underrated. I love his flow and this music video is too funny.
Ricky Dominguez
Ricky Dominguez - Day ago
RIP my young goat jb
Wowbeeze
Wowbeeze - Day ago
When that first few words was said, I knew it was time to turning up
Intifada Santana
Intifada Santana - 2 days ago
This shit is legendary...
Chronic Crypto
Chronic Crypto - 2 days ago
Anyone know any other good key glock songs like this?
Ashley Hairston
Ashley Hairston - 2 days ago
The only time he bust quick 😍🤩😘🥰
Arik Gamboa
Arik Gamboa - 2 days ago
Drop this on Apple Music
Anthony Smith
Anthony Smith - 2 days ago
I'd rather bump Glock then alot of other artist. It's no competition but them hours i put in is the truth.
Darkboi 56
Darkboi 56 - 2 days ago
Slap
Dedicated 07
Dedicated 07 - 2 days ago
This and son of a gun are bangers
Destiny Jay Dior
Destiny Jay Dior - 2 days ago
My babyyyyyy 🤗🤗❤️
J'alyn Sherley
J'alyn Sherley - 2 days ago
Dope song my dude
Taja Chandler
Taja Chandler - 3 days ago
💕💕💕💕💕💕
Rodney Young
Rodney Young - 3 days ago
This man killed the whole game with every song...❤️👌💯⛽️🎤
Darnicia R
Darnicia R - 3 days ago
This junt roooccckkkiiinnng
coco
coco - 3 days ago
Facebook brought me here
Taja Chandler
Taja Chandler - 3 days ago
My shit❣️
YohnLegend
YohnLegend - 3 days ago
Want the visuals....
CHOSOVI CHOSPOSI
CHOSOVI CHOSPOSI - 3 days ago
use AUTHENTIC VIEWS DOT COM to get views
Rehman Ali
Rehman Ali - 3 days ago
use AUTHENTIC VIEWS DOT COM to get views
Michael Young
Michael Young - 3 days ago
My girl got me hip real spit key glock ain't playing real recognize real
lil youngboy Hilliard
lil youngboy Hilliard - 4 days ago
Glock pre chain to
Emanuel Guzman
Emanuel Guzman - 4 days ago
Baddddd 🤤🤤🤤
Green Goblin
Green Goblin - 4 days ago
Fire ass beat
Tramell Wison
Tramell Wison - 4 days ago
I allwase play this
Big King
Big King - 4 days ago
🔥🔥🔥🔥🔥💯
Styles Armenta
Styles Armenta - 4 days ago
I wake in bake to this song👊💨
Styles Armenta
Styles Armenta - 4 days ago
Songs are still on 🔥💨
Nicholas Duarte
Nicholas Duarte - 4 days ago
How the fuck is there 4k dislikes. These bitch ass haters be jelly. GLIZOCK is so under-rated
Evil Mindz Syko
Evil Mindz Syko - 4 days ago
usa-video.net/j1UwFBJzPzs-video.html
William Clayton
William Clayton - 4 days ago
This video dope 😂💪🏾
cuttthroat fabo
cuttthroat fabo - 4 days ago
South Memphis stand tf up
Kurt Budd
Kurt Budd - 4 days ago
Niggaz really be in this position for real
Brandon Murphy
Brandon Murphy - 4 days ago
I had this song on before I was pulled over from cop watching me go into a dope house now I’m special offenders
Arturo Gonzales
Arturo Gonzales - 4 days ago
Pulling out my garage... truck out the shop....
highest in the room
highest in the room - 4 days ago
🔥🇷🇺
highest in the room
highest in the room - 4 days ago
🔥🇷🇺
RARU
RARU - 4 days ago
clipzada
Smokey Tarantino
Smokey Tarantino - 4 days ago
Shit 🔥 wish it was longer
Elias McKean
Elias McKean - 5 days ago
Damn this songs so underrated🔥🔥
Ny Samp
Ny Samp - 5 days ago
He is so cute that i like him
Nytice Saunders
Nytice Saunders - 5 days ago
Shit hard
hashir pirgi
hashir pirgi - 5 days ago
abandoned places
Jaxson Perry
Jaxson Perry - 5 days ago
Trying the bass out in my truck cops arrived and a ticked was well deserved for how hard the bass was
Tyrone Holloway
Tyrone Holloway - 5 days ago
Here in 2020 🔥🔥
Nytice Saunders
Nytice Saunders - 5 days ago
BIG GLOCK 💙🐐
Nytice Saunders
Nytice Saunders - 5 days ago
This is my shit. I love him 😍
ray6 montyzoo
ray6 montyzoo - 5 days ago
"I can remember those days i waited to go to school to show my new chains"..That slaps
Chronic Crypto
Chronic Crypto - 6 days ago
Wash your money through btc. Fuck carrying that cash and just pay the tax🤑🤑🤑
Brian Ronnie
Brian Ronnie - 6 days ago
I was late In listening to this but what the hell.... Key glock is just 😎💥
Guap Tober
Guap Tober - 6 days ago
this shit is ruthless
VIEW FROM A HEIGHT
VIEW FROM A HEIGHT - 6 days ago
No cap 🙏
Tommy Upshaw
Tommy Upshaw - 6 days ago
You going out talking to old ass ladies
The Tatyana Show
The Tatyana Show - 6 days ago
This whole album is lit.
Damian Grant
Damian Grant - 6 days ago
Damn this beat brings me back to those dj paul & juicy j beats!
Brittany Baughman
Brittany Baughman - 6 days ago
Currently waiting for tik toks to ruin this song
Yoo Daddy
Yoo Daddy - 6 days ago
It was this song that popped up on the Ad that I got to know who key Glock was then eventually be came a fan of his n Young Dolph
Ovom Jakkzjz
Ovom Jakkzjz - 6 days ago
No one sound like Key.G Support from Ghana